เอกสารเผยแพร่
CAR-ITA.pdf

งานประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
109 หมู่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-713556-9  ต่อ 27   แฟ็กซ์ 035-713560

Copyright © 2011 All Rights Reserved.

คำแนะนำในการกรอกแบบสอบถาม

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

CAR-ITA.pdf

กฎกระทรวง.pdf

16/12/2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5" และการให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

29/08/2557

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2556

14/07/2558

โครงการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษารอบ 10 เดือน ระดับคณะและสถาบันปี 58

23-24/06/2558

โครงการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษารอบ 10 เดือน ระดับหลักสูตร ปี 58